Planificare / Raportare

20.11.2017

Structura planului și a raportului anual poate fi descărcat aici:

PlanificareRaportare

*****************************************

PLANIFICARE

Planul activităţilor pentru anul 2017

Nr.

ord.

Denumirea

Termenul de realizare

1.

Aprobarea planului activităţii de cercetare şi inovare a Universităţii pentru anul 2017

ianuarie 2017

2.

Identificarea modalităților de proiectare și monitorizare a activității științifice în planurile catedrelor și  planurile individuale ale membrilor catedrelor

pe parcursul anului 2017

3.

Revederea structurii de cercetare în USARB în vederea optimizării raporturilor și eficientizării activităților științifice

ianuarie 2017

4.

Implementarea Planului de acţiuni al Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi în vederea realizării propunerilor şi sugestiilor Comisiei specializate de evaluare a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

pe parcursul anului 2017

5.

Sporirea activității de publicare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în reviste cu indice de impact (ISI; TOMSON etc.), recunoscute de comunitatea internaţională, reviste naționale, categoria A, B și C și publicații electronice

pe parcursul anului 2017

6.

Pregătirea și prezentarea dosarului pentru instituirea unei alte Școlii Doctorale în ramura științifică Științe ale educației

pe parcursul anului 2017

7.

Monitorizarea procesului de pregătire a Rapoartelor anuale și finale ale proiectelor din Sfera Ştiinţei şi Inovării (2015-2018)

ianuarie 2017

8.

Monitorizarea procesului de implementare a proiectelor din Sfera Ştiinţei şi Inovării (2015-2018)

pe parcursul anului 2017

9.

Demararea procesului de acreditare a 2 reviste ştiinţifice neacreditate

pe parcursul anului 2017

10.

Stimularea financiară  a doctoranzilor care şi-au susţinut tezele în termenul stabilit, precum şi a coordonatorilor ştiinţifici, titulari ai universităţii

către 20.12.2017

11.

Organizarea a trei întruniri ştiinţifice de diferit nivel, cu participarea studenţilor, doctoranzilor şi a cadrelor didactice universitare

pe parcursul anului 2017

12.

Atelier de formare axat pe calitatea procesului de cercetare științifică

Februarie 2017

13.

Organizarea întrunirilor de formare a doctoranzilor implicați în profilul de cercetare „Filologia modernă în contextul dialogului culturilor”

Martie, iunie, septembrie

14.

Organizarea seminarelor de formare în domeniul scrierii proiectelor de cercetare pentru tinerii cercetători

Martie - mai

15.

Implicarea activă în activitatea științifică a cercetătorilor tineri  în vederea asigurării continuităţii cercetărilor ştiinţifice, centrată pe susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat în termen;

pe parcursul anului 2017

16.

Organizarea manifestărilor ştiinţifice ale USARB (Planul se anexează)

pe parcursul anului 2017

25 ianuarie 2017

PLANUL ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞI INOVARE 2016

PLANUL ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘI INOVARE 2014

RAPORTARE