Temele tezelor

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte

Temele tezelor de licenţă pentru anul universitar 2011-2012

Studii cu frecvenţa la zi
Specialitatea Pedagogie în învăţămîntul primar şi Pedagogie preşcolară
Grupa PP41Z (rom.)

 1. Rolul desenului în dezvoltarea capacităţilor creative la vârsta preşcolară mare.
 2. Impactul jocurilor didactice în asimilarea eficientă  a conţinuturilor la Ştiinţe.
 3. Modalităţi de dezvoltare a vorbirii la elevii din ciclul primar.
 4. Modalităţi de studiere a conţinuturilor curriculare la ştiinţe în pauer – point
 5. Utilizarea materialului istoric local în procesul de învăţămînt al şcolii primare rurale
 6. Cunoaşterea elevilor claselor primare cu regulile de circulaţie în mediul şcolar.
 7. Influenţa mediului socio-familial şi al instituţiei preşcolare în dezvoltarea personalităţii copilului.
 8. Modalităţi de dezvoltare a creativităţii prin intermediul activităţilor la arta plastică.
 9. Impactul mijloacelor didactice specifice în predarea-învăţarea Ştiinţelor  în clasele primare.
 10. Modalităţi eficiente de formare a conceptelor matematice la preşcolarii superiori
 11. Familia-şcoala probleme de parteneriat educaţional.
 12. Valenţele formative ale activităţii ludice în formarea conceptelor geometrice la preşcolarii superiori
 13. Formarea culturii moral-religioase în clasele primare.
 14. Modalităţi de formare a elementelor culturii ecologice în preşcolaritate.
 15. Impactul relaţiilor părinţi-copii asupra dezvoltării personalităţii elevilor

Grupa PP42Z (rus.)

 1. Межэтнический аспект в работе учителя начальной школы в классе с многонациональным составом.
 2. Использование творческих проектов  в работе с младшими школьниками.
 3. Психолого-педагогические условия развития исследовательских способностей младших школьников.
 4. Технология работы со сказкой как средство формирования этнической идентичности младших школьников.
 5. Формирование знаний о неживой природе у детей старшего дошкольного возраста.
 6. Психолого-педагогические условия использования сказки в нравственном воспитании младших школьников.
 7. Формирование умений межличностного общения на основе гуманных отношений у детей старшего дошкольного возраста.
 8. Использование игровой деятельности в патриотическом воспитании младших школьников.
 9. Формирование у дошкольников навыков безопасного поведения в быту.
 10. Возможности народной педагогики в умственном воспитании младших школьников.

Specialitatea Pedagogie în învăţămîntul primar şi Limba engleză
Grupa PE41Z (rom.)

 1. Dezvoltarea creativităţii elevilor mici în procesul compunerii şi rezolvării problemelor matematice.
 2. Formarea deprinderilor de scriere a compunerilor în clasele primare.
 3. Valenţele formative ale metodelor complementare de evaluare în ciclul primar.
 4. Modalităţi de cunoaştere a fenomenelor sezoniere de către elevii clasei a II-a
 5. Formarea elementelor culturii economice la lecţiile de educaţie tehnologică
 6. Dezvoltarea conduitei morale la elevii claselor primare din perspectiva educaţiei pentru drepturile omului.
 7. Socializarea copiilor de vîrstă şcolară mică prin intermediul dramatizării.
 8. Impactul jocurilor didactice în dezvoltarea intelectuală a elevilor mici.
 9. Premisele dezvoltării elementelor culturii spirituale în cadrul lecţiilor de educaţie muzicală.
 10. Dezvoltarea artistico-plastică a elevilor în cadrul activităţilor extradidactice.
 11. Parteneriatul cu părinţii – condiţie eficientă în în realizarea educaţiei incluzive
 12. Formarea capacităţilor creatoare la elevii claselor primare din perspectiva experimentală.
 13. Optimizarea dezvoltării gândirii la elevii mici
 14. Impactul  metodelor activ-participative asupra adaptării elevilor clasei I.
 15. Strategii şi tehnici de identificare şi educare a copiilor supradotaţi.
 16. Semnificaţia  evaluării  formative în realizarea obiectivelor  curriculare la Ştiinţe
 17. Dezvoltarea simţului ritmic în cadrul lecţiilor de educaţie muzicală.
 18. Modalităţi de dezvoltare a creativităţii plastice la elevii mici.

Grupa PE42Z (rus.)

 1. Влияние фактора пола на организацию учебно-воспитательного процесса начальной школы.
 2. Развитие экологической культуры младших школьников во внеучебной деятельности.
 3. Возможности формирования творческого воображения в художественно-творческой деятельности.
 4. Развитие творческих способностей младших школьников посредством театрализованной деятельности.
 5. Работа учителя начальной школы по воспитанию в детях лидерских качеств.
 6. Работа учителя начальных классов по самоорганизации младших школьников в учебной деятельности.
 7. Реализация принципа этнокультурного взаимодействия в работе с младшими школьниками.
 8. Стимулирование познавательной активности учащихся младшего школьного возраста на уроке.

Specialitatea Muzică
Gr. MZ 31 Z

 1. Particularităţile utilizării creaţiilor pentru ţambal în tematica curriculară şcolară (recital)
 2. Aspecte metodologice moderne de predare a clarinetului în şcoala de muzică pentru copii (recital)
 3. Evoluţia conceptului lecţiei de muzică sub aspectul integrativ-artistic.
 4. Dezvoltarea aptitudinilor muzicale ale elevilor claselor mici în cadrul muzicierii instrumentale.
 5. Dezvoltarea auzului melodic şi armonic al elevilor în cadrul cântului vocal – coral.
 6. Integritatea activităţilor muzical – didactice la ora de educaţie muzicală în clasele primare.
 7. Tehnologia de realizare didactică a activităţii muzical-ritmice la lecţia de educaţie muzicală în clasele primare.
 8. Tehnologii didactice de predare-învăţare a temei „Forma muzicală”.
 9. Repertoriul violonistic ca mijloc de educaţie muzicală (recital)
 10. Varietatea stilistică a creaţiilor în educaţia muzicală a elevilor (recital)
 11. Formarea atitudinii interculturale la elevi în cadrul lecţiei de Educaţie Muzicală.
 12. Раскрытие образного содержания произведений на уроках музыкального воспитания.
 13. Развитие способности учащихся оценивать музыкальное произведение.

Studii cu frecvenţa redusă
Specialitatea Pedagogie

gr. PD41R

 1. Gustul muzical-estetic şi specificul dezvoltării lui în cadrul lecţiei de educaţie muzicală.
 2. Rolul jocurilor logico-matematice în dezvoltarea intelectuală a preşcolarilor.
 3. Aspecte de formare a cadrelor didactice privind incluziunea copiilor cu CES în instituţiile preşcolare.
 4. Modalităţi de organizare a activităţii teatralizate în clasele primare.
 5. Impactul gimnasticii ritmice asupra dezvoltării capacităţilor coordinative la preşcolarii mari.
 6. Strategii de educare a copiilor hiperactivi cu deficit de atenţie.
 7. Impactul parteneriatului şcoală-familie în educarea calităţilor morale la elevii mici.
 8. Abordarea integrată a învăţării în Programul educaţional Pas cu Pas.
 9. Managementului  formarii   atitudinii pozitive  faţă de  jocurile sportive la elevii  mici .
 10. Impactul valorificării  jocurilor didactice asupra formării reprezentărilor spaţiale la preşcolarii superiori.
 11. Abordarea conducerii şcolii de pe poziţii de jender.
 12. Valenţele formative ale educaţiei fizice recreative la vârsta şcolară mică.
 13. Valorificarea teoriei inteligenţelor multiple în ciclul preşcolar.
 14. Rolul activităţilor integrate în dezvoltarea cognitivă a preşcolarilor.
 15. Formarea competenţelor economice elevilor claselor primare în Programul educaţional „Step by Step”.
 16. Monitorizarea excursiilor didactice la lecţiile de ştiinţe.
 17. Specificul dezvoltării capacităţilor  narative   la preşcolari.
 18. Profilaxia deficitului de comportament la preadolescenţi.
 19. Noile educaţii şi implementarea lor în ciclul primar.
 20. Implementarea TIC în şcoală – condiţie obligatorie de valorificare a managementului modern.
 21. Dezvoltarea competenţelor pedagogice la educatorii instituţiilor preşcolare.
 22. Stilurile conduitei părinţilor şi influenţa lor asupra copilului.
 23. Abordarea  etică  a  managementului   unităţii de învăţămînt.
 24. Strategia educaţiei estetice a şcolarului mic în cadrul procesului educaţional.
 25. Educarea dragostei faţă de natura plaiului natal la elevii mici.

Specialitatea Pedagogie în  învăţămîntul primar

gr. PR41R

 1. Aspecte de asistenţă psihopedagogică a copiilor cu cerinţe educative speciale.
 2. Impactul  valorificării metodelor interactive  asupra dezvoltarea gândirii critice la elevii mici.
 3. Strategii de educare a  conduitei civilizate la elevii mici.
 4. Strategia socializării economice a elevilor în procesul  lucrului cu problema matematică.
 5. Modelizarea pedagogică a formării valorilor istorice la elevii claselor primare în  cadrul lecţiilor de ştiinţe.
 6. Modalităţi de valorificare a jocurilor didactice în procesul instructiv-educativ din clasele primare.
 7. Modalităţi de educare a potenţialului creativ la elevii mici în cadrul procesului de învăţămînt.
 8. Strategii de realizare a educaţiei pentru un stil de viaţă de calitate în cadrul orelor de dirigenţie.
 9. Activitatea muzicală independentă şi aportul ei în formarea culturii muzicale a elevilor.

Specialitatea Pedagogie în învăţămîntul primar şi Pedagogie preşcolară

gr. PP51R

 1. Valoarea  metodelor active în învăţămîntul preşcolar.
 2. Strategia dezvoltării verbal-artistice a copiilor în cadrul activităţilor independente.
 3. Studierea literaturii ştiinţifico - populare ca   modalitate de  aprofundare a conţinuturilor la Ştiinţe.
 4. Dezvoltarea creativităţii  elevilor din ciclul primar prin  intermediul abilităţilor  practice (aplicarea elementelor tehnicii origami).
 5. Strategii de evaluare utilizate în activităţile matematice din grădiniţă
 6. Noi repere în proiectarea didactică a activităţilor din grădiniţă
 7. Formarea deprinderilor ortografice şi de punctuaţie la elevii claselor primare.
 8. Impactul jocurilor cu subiect pe roluri asupra dezvoltării spiritului de echipă la preşcolari.
 9. Metodologia organizării orelor de dirigenţie orientate spre formarea personalităţii copilului.
 10. Strategia de realizare a educaţiei pentru diversitatea cultură cu elevii mici.
 11. Modalităţi de pregătire a preşcolarilor către scris.
 12. Modalităţi didactice interactive de cunoaştere a preşcolarilor cu lumea plantelor şi animalelor.
 13. Metodologia cunoaşterii preşcolarilor cu legătura dintre natura vie şi nevie.
 14. Strategia învăţării exerciţiilor fizice la etapa de perfecţionare la vârsta preşcolară mare.
 15. Rolul activităţilor integrate în dezvoltarea matematică a preşcolarilor.
 16. Impactul activităţilor teatralizate asupra dezvoltării conştiinţei şi conduitei morale a preşcolarilor.
 17. Stimularea intereselor cognitive la elevii mici la orele de ştiinţă.
 18. Modalităţi interactive de formare a culturii sanogene în preşcolaritate.
 19. Impactul tehnologiilor de joc asupra optimizării procesului educaţional.
 20. Formarea la elevii mici a atitudinii umaniste faţă de persoanele de vârsta a treia.
 21. Valorificarea tradiţiilor populare de calendar în practica didactică – condiţie eficientă de formare a gustului estetic elevilor mici
 22. Aspecte metodologice de valorificare a repertoriului vocal-coral la lecţia de educaţie muzicală în ciclul primar.
 23. Specificul formării elementelor culturii ecologice la elevii claselor primare.
 24. Parteneriatul educaţional şcoală-familie în educarea modului sănătos de viaţă la şcolarii mici.
 25. Formarea maturităţii şcolare şi a competenţelor de bază ale copilului preşcolar prin intermediul jocurilor didactice.
 26. Aspecte metodologice de formare a reprezentărilor despre dimensiune în instituţiile preşcolare
 27. Modalităţi de socializare economică a preşcolarilor mari.
 28. Rolul educaţiei pentru drepturile omului în formarea interculturală a elevilor din ciclul primar.
 29. Valorificarea stilurilor de învăţare la elevii claselor primare.
 30. Educarea preşcolarilor superiori în spiritul disciplinei.
 31. Impactul jocurilor intelectuale asupra dezvoltării erudiţiei elevilor mici.
 32. Condiţii psiho-pedagogice de diminuare a rezistenţei educaţiei la elevii mici.
 33. Modalităţi de educare a toleranţei elevilor mici ca valoare fundamentală a umanităţii.
 34. Condiţiile  pedagogice  de  cultivare  a  comportamentului  etic  la elevii claselor primare.
 35. Impactul jocurilor logico-matematice asupra dezvoltării capacităţilor cognitive la preşcolari.
 36. Aspecte metodologice de dezvoltare a vocabularului în preşcolaritate
 37. Modalităţi didactice de dezvoltare a capacităţilor creative artistico-plastice la preşcolari.
 38. Jocurile de creaţie-tehnologie modernă în socializarea copiilor preşcolari.
 39. Dezvoltarea competenţelor de cunoaştere la elevii mici în cadrul orelor didactice.
 40. Pregătirea adolescenţilor pentru viaţa de familie în condiţiile contemporane.
 41. Strategii activ-participative utilizate în dezvoltarea gândirii la preşcolarii superiori
 42. Asigurarea activismului motric a elevilor mici în cadrul lecţiilor de educaţie fizică.
 43. Oamenii din jur ca punct de reper în educarea preşcolarilor: abordare socio-pedagogică.
 44. Impactul jocului didactic asupra familiarizării elevilor cu modulul „Zonele Pămîntului” la lecţiile de ştiinţe.

gr. PP52R

 1. Valorificarea valenţelor formative ale metodelor active în predarea / învăţarea matematicii în ciclul primar
 2. Edificarea tehnologiilor educaţionale netradiţionale aplicate în procesul educaţiei fizice la treapta preşcolară.
 3. Educarea bunelor practici în comunicare la preşcolarii superiori în cadrul jocurilor dramatizări.
 4. Metode şi tehnici de realizare a conţinuturilor integrate la educaţia literar-artistică şi educaţia artistico-plastică.
 5. Impactul noilor strategii didactice asupra dezvoltării gândirii critice la elevii mici
 6. Modalităţi eficiente de predare / învăţare a matematicii în clasa III.
 7. Modalităţi de  colaborare „şcoală – familie” în aspectul pedagogizării părinţilor.
 8. Valorificarea posibilităţilor potenţiale ale  preşcolarilor prin realizarea optimală a conţinuturilor didactice în cadrul activităţilor de educaţie fizică.
 9. Metodologia lucrului cu părinţii copiilor grupei pregătitoare în vederea debutului şcolar.
 10. Metodologia transpunerii imaginilor creative în desenele copiilor.
 11. Impactul modelării asupra consolidării conţinuturilor curriculare la ştiinţe  în ciclul primar.
 12. Strategii de educare a valorilor general-umane prin orele de educaţie moral-spirituală în cilul primar.
 13. Strategia socializării copiilor preşcolari cu deficienţe vizuale în condiţiile grădiniţei.
 14. Specificul formării competenţelor economice în clasele primare.
 15. Formarea la preşcolari a priceperii de a compara în procesul cunoaşterii naturii.
 16. Modalităţi eficiente de formare a reprezentărilor temporale la preşcolarii superiori
 17. Specificul formării competenţelor de adunare şi scădere la elevii ciclului primar.
 18. Modalităţi de realizare a demersului didactic orientat spre formarea culturii sănătăţii la vîrsta preşcolară mare.
 19. Educarea conduitei morale la elevii mici în cadrul activităţilor didactice.
 20. Valorificarea orientărilor axiologice la elevii mici în cadrul activităţilor extracurriculare.
 21. Optimizarea dezvoltării atenţiei la elevii mici.
 22. Modalităţi de descoperire a fenomenelor naturii şi a proprietăţilor substanţelor de către elevi la lecţiile de ştiinţe
 23. Aspecte de familiarizare a preşcolarilor cu elemente de geometrie
 24. Impactul parteneriatului educaţional şcoală-familie în educarea toleranţei la şcolarii mici.
 25. Crearea condiţiilor psihopedagogice elevilor clasei întâi pentru adaptarea şcolară.
 26. Strategii de dezvoltare a memoriei la elevii mici.

gr.  PP53R

 1. Психолого-педагогические условия социализации младшего школьника в игровой деятельности.
 2. Развитие самостоятельности у дошкольников в процессе художественного ручного труда.
 3. Работа заведующей детским садом по повышению профессиональной компетентности педагогов в сельской школе.
 4. Организационно-педагогические  условия  создания   ситуаций  успеха для младших школьников, как средство их социальной адаптации.
 5. Работа учителя начальной школы по формированию межличностных гуманных взаимоотношений учащихся.
 6. Использование игровых ситуаций в развитии у учащихся начальной школы умений преодолевать конфликты.
 7. Использование сюжетно-ролевых игр  в обучении младших школьников.
 8. Формирование правовой культуры младшего школьника во внеурочной деятельности.
 9. Преемственность традиций в воспитании младших школьников в современной семье.
 10. Формирование у дошкольников культуры здоровья в процессе реализации партнерских отношений детского сада и семьи.
 11. Педагогические условия оптимизации руководства методической работой в начальной школе.
 12. Формирование культуры организационной деятельности младших школьников.
 13. Психолого-педагогические условия инклюзивного обучения детей с разным уровнем умственной недостаточности.
 14. Технология создания и реализации программы самовоспитания детей младшего школьного возраста.
 15. Развитие поисковой деятельности у детей дошкольного возраста.
 16. Проектная деятельность, как условие развития творческой активности младшего школьника.
 17. Учет в работе учителя начальной школы специфики гендерных различий мальчиков и девочек.
 18. Педагогическое руководство математической подготовки ребенка к школе в условиях семьи.
 19. Работа учителя начальной школы по преодолению тревожности у детей.
 20. Работа учителя начальных классов по преодолению у школьников трудностей в учебной деятельности.
 21. Экономическое воспитание младших школьников в свете реформирования системы образования в республике Молдова.
 22. Формирование умений исследовательской деятельности у учащихся начальной школы.
 23. Психолого-педагогические условия развития интереса к математике у дошкольников в свете современного куррикулума.
 24. Реализация принципа командно-коллегиального управления дошкольным учреждением.
 25. Использование в реализации концепции инклюзивного образования в Молдове опыта стран Восточной Европы.
 26. Использование в практике работы учителя начальных классов технологии личностно-ориентированного обучения.
 27. Использование в образовательной практике Молдовы идей инклюзивного обучения стран Западной Европы.
 28. Работа учителя начальной школы по организации самопознания учащихся.

Specialitatea Muzică

Gr. MZ 41 R

 1. Valorificarea creaţiilor pentru trompetă în procesul de Educaţie Muzicală (recital).
 2. Aspecte stilistice ale creaţiilor în interpretarea la acordeon (recital). 
  Conducător ştiinţific: Gagim Ion, dr., hab. prof. univ.
 3. Creaţiile muzicale pentru acordeon şi specificul studierii lor în şcoala de muzică (recital).
 4. Aspecte muzicologice ale creaţiilor muzicale şi implementarea lor în interpretarea la saxofon (recital).
 5. Specificul creaţiilor pentru tubă în procesul de instruire în şcoala de muzică (recital).
 6. Problema selectării repertoriului pentru clarinet în formarea interpreţilor aerofoni” (recital).
 7. Modalităţi de valorificare a folclorului naţional în interpretarea la nai (recital).
 8. Creaţiile muzicale pentru clarinet şi metode de utilizare a lor în Educaţia muzicală (recital).
 9. Clarinetul şi valoarea lui în formarea muzicianului-interpret (recital).
 10. Rolul folclorului în dezvoltarea culturii muzicale a elevilor claselor primare.
 11. Creaţia violonistă universală şi locul ei în Curriculumul de educaţia muzicală a elevilor.
 12. Finalităţile educaţiei muzicale şi realizarea lor la nivelul învăţământului gimnazial.
 13. Valorile perene ale folclorului în arta vocală contemporană (recital).
 14. Repertoriul violonistic în realizarea curriculumui la Educaţia Muzicală (recital)
 15. Modele de formare a competenţelor de reflectare despre muzică la elevii claselor gimnaziale.
 16. Rolul pregătirii „enciclopedice” a profesorului de Educaţie Muzicală în formarea competenţelor curriculare.
 17. Caracterul integrativ al lecţiei de Educaţie muzicală în formarea competenţelor curriculare.
 18. Metode de selectare a repertoriului vocal-coral în învăţământul preuniversitar (recital).
 19. Valorificarea creaţiilor universale pentru vioară în procesul de educaţie muzicală(recital).
 20. Metode de familiarizare a elevilor cu instrumentele populare în cadrul lecţiei de Educaţie muzicală (recital).
 21. Integrarea folclorului muzical la lecţia de Educaţie Muzicală ca mijloc  de modelare spirituală a elevilor.
 22. Recrearea imaginii artistice ca premisă în formarea competenţelor interpretative a profesorului de muzică.
 23. Pазвитиe певческого голоса у учащихся старших классов общеобразовательных школ.
 24. Eficienţa interacţiunii dintre profesor şi elev în cadrul educaţiei muzicale.