En

ISSN 1857-4149
Limbaj şi context

Revistă internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţa literară
Apeluri şi anunţuri

Arhiva revistei

Blogul revistei

Revista Limbaj şi context” este o revistă academică, internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţa literară. Ea este una cu acces deschis, peer (double blind) reviewed, fundată, în 2009, de către conf.univ., dr. Angela COŞCIUG în cadrul Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova. Din 2010, revista apare cu suportul financiar al administraţiei oraşului Basel, Elveţia.

Revista este indexată în următoarele baze de date internaţionale, care oferă un factor de impact sau un coeficient de valoare: ISI – International Scientific Indexing (factorul de impact al revistei, pentru 2013, fiind de 1,001), Universal Impact Factor (factorul de impact al revistei, pentru 2013, fiind de 0,3208), Index Copernicus Journals Master List (coeficientul de valoare a revistei, pentru 2011, fiind de 5,09), DRJI, OAJI (OAJI1, OAJI2) şi CiteFactor. Totodată, ea este inclusă în următoarele baze de date internaţionale, care nu oferă un factor de impact sau un coeficient de valoare: EBSCO (EBSCO1, EBSCO2, EBSCO Open Science Directory, EBSCO Slovak Consortium Database), ProQuest, DOAJ, MLA International Bibliography, Summon Serials Solutions, WorldCat, Orbis Cascade Alliance Summit WorldCat, ZDB, The Linguist List, Datenbank-Infosystem, Fabula – la recherche en littérature, Journal Index, Kubon & Sagner, NewJour Open Access eJournals Directory, Vaggi.org Directory, Ovid Link Solver Database, La Criée – périodiques en ligne, Jurn Open Directory of e-Journals şi Prospector Database. Revista este inclusă într-un şir de cataloage electronice ale unor biblioteci de prestigiu din lume (vezi Detalii...).

Din iunie 2014, revista este una de categoria B în Republica Moldova.

Ariile tematice ale revistei

Semne, limbaj, comunicare – consideraţii generale: consideraţii generale asupra semnului; consideraţii generale asupra limbajului; aspecte ale limbajului; consideraţii generale asupra comunicării şi actului comunicativ; sens şi semnificaţie în comunicare; intenţie în comunicare; inteligibilitatea limbajului; tipuri de semne: semne-icoană; semne-indice; semne-simbol; tipuri de limbaj şi de mecanisme interacţionale în comunicare: actul de limbaj în comunicarea cotidiană; mimică şi gest în comunicare; limbaj specializat; sens şi semnificaţie în comunicarea mediatizată; limbaj al identităţilor vizuale/limbaj pictural; limbaj al muzicii/limbal al dansului; limbaj în spaţiul instituţional; limbaj verbal în context cultural; limbaje şi comunicare în cadrul comunităţii europene; limbaj (literar) şi condiţionare socială: ideologie şi identitate glotică; influenţe glotice; morală şi limbaj literar; mentalitate colectivă şi imaginar literar; scrierile (auto)biografice, între individual şi social; voci, texte, reprezentare; limbaj, context, traducere: rolul contextului în traducere; tipuri de traducere.

Criterii de evaluare a materialelor

Gradul de corespundere cu tematica revistei; materialul este prezentat explicit şi în concordanţă cu problematica pusă în discuţie; metodologia de abordare a problemei este modernă; caracterul original; pertinenţa surselor bibliografice; aportul la cercetarea în domeniu.

Expedierea şi publicarea materialelor

Revista apare de două ori pe an. Calendarul activităţilor: 1 ianuarie - 1 aprilie al anului în curs: expedierea, prin posta electronică, pe adresa acosciug@yahoo.com, a materialelor pentru volumul I; 2 aprilie – 15 mai al anului în curs: recenzarea anonimă a materialelor de către experţi şi informarea autorilor despre recomandările făcute pe marginea acestora; 16 mai – 30 mai al anului în curs: introducerea recomandărilor în cauză în materiale; (Nota bene: Toate materialele propuse spre publicare în revistă vor fi însoţite de declaraţii semnate de autori cu privire la faptul că acestea nu au tentă de plagiat, fapt ce va fi verificat ulterior atât de recenzenţii materialelor, cât şi de comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională); luna iunie a anului în curs: apariţia volumului 1 al revistei; 1 iulie - 1 octombrie al anului în curs: expedierea, prin posta electronică, pe aceeaşi adresă, a materialelor pentru volumul II; 2 octombrie – 15 noiembrie al anului în curs: recenzarea anonimă a materialelor de către experţi şi informarea autorilor despre recomandările făcute pe marginea acestora; 16 noiembrie – 30 noiembrie al anului în curs: introducerea recomandărilor în cauză în materiale; luna decembrie a anului în curs: apariţia volumului 2 al revistei. Detalii: Materialele vor fi expediate ca anexă cu subiectul „Limbaj şi context”. În scrisoarea de bază, autorul indică: prenumele şi numele; gradul didactic şi ştiinţific; instituţia în care activează; aria tematică în care se înscrie materialul propus. La scrisoarea de bază, autorul îşi anexeaza CV-ul în engleză. Materialele primite vor fi recenzate de experţi în domeniu, după criterii unice (a se vedea, în acest sens, Criterii de evaluare a materialelor). Se vor accepta doar materialele ce corespund cerinţelor de tehnoredactare. Începând cu luna mai 2013, revista acceptă spre publicare doar materiale în limba engleză. Revista „Limbaj şi context” apare atât în format de tipar (50 de exemplare pentru fiecare volum), cât şi în format electronic (vezi Arhiva revistei). Cheltuielile legate de publicarea materialelor sunt suportate de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Cheltuielile legate de expedierea prin postă a volumelor sunt suportate de autori.

Reguli de tehnoredactare

Materialele vor fi redactate în Windows, format B 5, font: Book Antigua, 11, single, justify. Volumul materialelor: 10 pagini (inclusiv bibliografia). Prima pagină va conţine: titlul lucrării (Book Antigua, 11, bold, Center) în engleză şi română: model: TEXT ŞI DISCOURS ÎN CERCETĂRILE LINGVISTICE CONTEMPORANE / TEXT AND DISCOURSE IN MODERN LINGUISTIC STUDIES; prenumele şi numele autorului, la 6 pt distanţă de titlu (Book Antigua, 11, bold, Center); gradul didactic şi ştiintific, sub prenume şi nume (în Book Antigua, 11, Center); afilierea, sub gradul didactic şi ştiinţific ale autorului (Book Antigua, 11, Center); model: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România; la 6 pt, rezumatul lucrării şi cuvintele-cheie în limbile engleză şi română (Book Antigua, 10, Italic). Citatele se vor da între ghilimele. Se vor folosi note (Endnotes) plasate înaintea referinţelor bibliografice şi introduse de titlul în engleză “Notes”. Pentru aceasta nu se va folosi comanda “Endnotes”, ci cea “x1”. Exemplele de limbă, folosite în materiale, se vor scrie la distanţa de 6 pt de textul lucrării (Book Antigua, 10). În textul lucrării, referinţele (nu mai multe decât 7) vor fi date după cum urmează: [1, p. 256]. La sfârşitul lucrării, după titlul “References”, acestea se vor da în original (în cazul, în care acestea sunt scrise într-o limbă care întrebuinţează grafia latină) sau cu caractere latine (în cazul în care ele sunt scrise într-o limbă care întrebuinţează o altă grafie decât cea latină). Autorii vor fi trecuţi, în ordine alfabetică, după următoarele modele: cărţi: Kerbrat-Orecchioni C. La connotation. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1977. 234 p.; articole: Kleiber G. Contexte, interprétation et mémoire: approche standard vs approche cognitive. In: Langue française, 1994, nr. 103, p. 123-136; documente electronice: Komlev N.G. Slovo v rechi: denotativnye aspekty. http://www.mgu.ru/ist.html (visitat 10.02.2013). Paginile nu se vor numerota.

Colegiul de redacţie

Redactor-şef: Angela COŞCIUG, conferenţiar universitar, doctor în filologie (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova).

Comitetul ştiinţific: Adriana-Gertruda ROMEDEA, profesor universitar, doctor în filosofie (Universitatea din Bacău, România); Alexandr OGUI, profesor universitar, doctor habilitat în filologie, Universitatea Naţională „Yuri Fedkovici” din Cernăuţi, Ucraina; Ana BONDARENCO, profesor universitar, doctor habilitat în filologie (Universitatea de Stat din Moldova); Bernard Mulo FARENKIA, profesor universitar, doctor în filologie (Universitatea din Cape Breton, Canada); Catherine KERBRAT-ORECCHIONI, profesor universitar emerit, doctor habilitat în filologie (Universitatea Lumière, Lyon, Franţa); Daniel LEBAUD, profesor universitar, doctor în filologie (Universitatea din Franche-Comté, Franţa); Dominique MAINGUENEAU, profesor universitar, doctor habilitat în filologie (Universitatea Paris 12 Val-de-Marne, Franţa); Gina MĂCIUCA, profesor universitar, doctor în filologie (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România); Ion DUMBRĂVEANU, profesor universitar, doctor habilitat în filologie (Universitatea de Stat din Moldova); Yuri MOSENKIS, profesor universitar, doctor habilitat în filologie, Membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei (Universitatea Naţională „Taras Sevcenko” din Kiev, Ucraina); Laura BĂDESCU, profesor universitar, doctor în filologie (Universitatea din Piteşti, România); Lelia TROCAN, profesor universitar, doctor în filologie (Universitatea din Craiova, Romania); Luminiţa HOARŢĂ-CĂRĂUŞU, profesor universitar, doctor în filologie (Universitatea „Alexandu Ioan Cuza” din Iaşi, România); Ludmila ZBANŢ, profesor universitar, doctor habilitat în filologie (Universitatea de Stat din Moldova); Natalia HALINA, profesor universitar, doctor habilitat în filologie (Universitatea de Stat din Altai, Barnaul, Rusia); Nicanor BABĂRĂ, profesor universitar, doctor habilitat în filologie (Universitatea de Stat din Moldova); Nicolae IOANA, profesor universitar, doctor în filologie (Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, România); Norbert BACHLEITNER, profesor universitar, doctor în filologie (Universitatea din Viena, Austria); Sanda-Maria ARDELEANU, profesor universitar, doctor în filologie (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România); Simona ANTOFI, profesor universitar, doctor în filologie (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România); Sophie MOIRAND, profesor universitar, doctor habilitat în filologie (Universitatea „Paris 3 Sorbona Nouă”, Franţa); Thomas WILHELMI, profesor universitar, doctor în filologie (Universitatea din Heidelberg, Germania); Estelle VARIOT, conferenţiar universitar, doctor în filologie (Universitatea din Provence, Franţa); Elena GHEORGHIŢĂ, conferenţiar universitar, doctor în filologie (Universitatea de Stat din Moldova); Georgeta CÎŞLARU, conferenţiar universitar, doctor în filologie (Universitatea „Paris 3 Sorbona Nouă”, Franţa); Irina KOBIAKOVA, conferenţiar universitar, doctor în filologie (Universitatea Lingvistică de Stat din Piatigorsk, Rusia); Iulia IGNATIUC, conferenţiar universitar, doctor în filologie (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova); Lace Marie BROGDEN, conferenţiar universitar, doctor în filologie (Universitatea din Regina, Canada); Ludmila BRANIŞTE, conferenţiar universitar, doctor în filologie (Universitatea „Alexandu Ioan Cuza” din Iaşi, România); Mioara DRAGOMIR, cercetător ştiinţific superior (Institutul de Filologie Română „Al. Philippide” din Iaşi, România); Solomia BUK, conferenţiar universitar, doctor în filologie (Universitatea Naţională „Ivan Franko” din Lvov, Ucraina); Valentina ENCIU, conferenţiar universitar, doctor în filologie (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova); Valentina ŞMATOV, conferenţiar universitar, doctor în filologie (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova).

Corector şi traducător: Silvia BOGDAN, lector superior universitar (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova).

Redactor tehnic: Liliana EVDOCHIMOV, lector universitar (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova).

Proiecte şi acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte reviste

În 2010, au fost semnate 2 acorduri de colaborare ştiinţifică cu revistele „Concordia Discors & Discordia Concors” (Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, România) şi Communication Interculturelle et Littérature (Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, România).

Schimb de numere cu alte reviste

Din 2010, se face un schimb de numere cu revistele Concordia Discors&Discordia Concors” şi „Communication Interculturelle et Littérature”.


© Alecu Russo State University of Balti, 38 Pushkin Street, 3100, Balti, Republic of Moldova. Webmaster: acosciug@yahoo.com