Implementarea „triunghiului cunoaşterii” – educaţie-cercetare-inovare în Republica Moldova reprezintă un imperativ pentru procesul de dezvoltare a ţării.

Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020

 

Politica promovată de USARB este orientată spre creşterea relevanţei, asigurarea calităţii şi eficacităţii procesului de cercetare ştiinţifică şi inovare, spre dezvoltarea resurselor umane prin şi pentru activitatea de cercetare, racordarea cercetării la sistemul european de valori şi recunoaşterea performanţelor în cercetare.

Planul de dezvoltare strategică a ,,Universităţii de Stat Alecu Russo” din Bălţi pentru perioada 2013-2018


Pe parcursul ultimilor 5 ani, în activitatea de cercetare au fost antrenaţi peste 160 colaboratori: 11 doctori habilitaţi, 90 doctori în ştiinţe, cu statut de cadre didactice şi cercetători ştiinţifici şi 43 de doctoranzi.

Cercetarea ştiinţifică s-a dezvoltat în cadrul următoarelor domenii prioritare: Ştiinţe fizico-tehnice; Ştiinţe filologice; Ştiinţe ale educaţiei; Ştiinţe juridice şi sociale; Ştiinţe economice; Ştiinţe ale naturii.

Colaboratorii Universităţii participă la expertizarea tezelor de doctor habilitat şi doctor în ştiinţă ca membri ai comisiilor de experţi ai Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, ca membri ai seminarelor ştiinţifice de profil din alte instituţii şi ca membri ai consiliilor specializate de susţinere a tezelor de doctorat. O largă activitate ştiinţifică se realizează cu sprijinul şi în colaborare cu Biblioteca ştiinţifică a universităţii.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți este acreditată în calitate de organizație din sfera științei și inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic la următoarele profiluri de cercetare:

  • Fizica și tehnologia mediilor materiale (aprecierea performanței- bine);

  • Tehnologia curriculumului educațional (aprecierea performanței - bine);

  • Fenomene lingvistice și literare în/din perspectivă diacronică și sincronică (aprecierea performanței - bine);

  • Filologia modernă în contextul dialogului culturilor (aprecierea performanței - bine);

  • Dimensiunea sociojuridică a integrării europene a Republicii Moldova (aprecierea performanței - suficient);

  • Modele de dezvoltare durabilă în economie și management (aprecierea performanței - suficient).