Слово ректора

       

 

 

 

 

 

        UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI”. Această îmbinare de cuvinte a devenit dragă miilor de oameni: profesori, filologi, matematicieni, fizicieni, informaticieni, educatori, jurişti, psihologi, biologi, geografi, agricultori, cunoscători de limbi străine, scriitori, muzicieni, manageri ş.a. Circa 55.000 mii de specialişti în diferite domenii au avut şansa de a se forma profesional în prestigioasa instituţie bălţeană. „La Bălţi se face carte” – e o afirmaţie devenită comună şi frecvent auzită în diferite medii intelectuale.  

        Către imaginea şi numele pe care-l are actualmente, universitatea a înaintat, perseverent, peste 70 de ani. Astăzi USARB a devenit o instituţie de învăţământ superior modernă, care oferă servicii educaţionale şi de cercetare ştiinţifică în conformitate cu exigenţele internaţionale.

         Avantajul de a face studii de calitate la universitatea noastră se fondează pe următoarele argumente:

 • Programe de studii (specialităţi / specializări) la toate trei cicluri universitare:  licenţă – 43, masterat - 28, doctorat – 8, în cadrul a 4 facultăţi: de Litere, de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, de Drept şi Ştiinţe sociale.
 • Situarea tuturor serviciilor educaţionale şi de viaţă studenţească într-un cadru compact - Campusul Universitar din 8 blocuri de studii cu cca 354 săli de curs, laboratoare ştiinţifice şi didactice, departamente, secţii, birouri şi servicii, bibliotecă ştiinţifică modernă, 3 săli de sport, 3 săli pentru activităţi culturale, 5 cămine, cantină, centre de studiere a limbilor şi culturii altor state: român, britanic, american, francez, rus,  polonez, georgian, chinez ş.a.
 • Peste 300 de cadre didactice de o înaltă ţinută profesională, printre care peste 100 de doctori şi doctori habilitaţi, profesori şi conferenţiari universitari, cercetători ştiinţifici.
 • Mobilitate internaţională (stagii academice într-un şir de universităţi din alte ţări pe perioadă de un semestru, de un an etc.).
 • Participare în diverse programe şi proiecte internaţionale.
 • Condiţii de trai decente (căminele studenţeşti oferă locuri de trai pentru toţi doritorii).
 • Un variat program de activităţi culturale şi sportive în afara orelor de curs.
 • Studii de la bugetul de stat şi cu taxă (taxa fiind mai mică decât în alte universităţi din RM).
 • Stagii de practică de specialitate în diverse instituţii şi întreprinderi.
 • Programe de formare continuă şi de recalificare profesională după absolvirea universităţii.
 • Acorduri de colaborare cu un şir de instituţii universitare şi de cercetare din diferite ţări.
 • Proiecte susţinute de Consiliul Europei, Agenţia Universitară a Francofoniei, programele Uniunii Europene Tempus, Erasmus-Mundus, Jean Monnet, Youth in Action ş.a.
 • Structuri de autoguvernare studenţească: Senatul studenţesc, decanatele studenţeşti, organizaţia sindicală a studenţilor.
 • Catedra militară.
        File de istorie
1945 ____________

Fondarea Institutului Învăţătoresc din Bălţi cu două facultăţi: Istorie şi filologie şi Ştiinţe ale naturii şi geografie.

1953           Reorganizarea Institutului Învăţătoresc din Bălţi în Institutul Pedagogic din Bălţi.
1959 

Institutului Pedagogic din Bălţi i-a fost conferit numele ”Alecu Russo”. 

1992 

Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a fost reorganizat în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

1995 

La Universitate au fost deschise primele facultăți cu profil nepedagogic – Economie şi Drept.

2005

În conformitate cu deciziile Procesului de la Bologna, are loc implementarea în învăţămînt a Sistemului European de Credite Transferabile.

2006 

În incinta Universității a fost deschisă Filiala Academiei de Ştiinţe a Moldovei în baza laboratoarelor ştiinţifice ale Universităţii şi ale Institutului de cercetări ştiinţifice în domeniul culturilor de câmp „Selecţia”.

2008

Universitatea a obţinut Certificatul Internaţional ISO 9001:2000 al Sistemului Universitar European de Management al Calităţii. A fost fondat, de asemenea,  departamentul Managementul calităţii.

2011 Universitatea este acreditată în calitate de organizație din sfera științei și inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic la cinci profiluri de cercetare. Drept rezultat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a obţinut calificativul de organizaţie competitivă pe plan internaţional.
2016   În prezent Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți este un important centru educațional, științific și cultural în zona de nord a Republicii Moldova care-și propune desfăşurarea activității conform unui ansamblu de obiective care urmăresc dezvoltarea şi avansarea ei la un nou nivel al conceptualizării şi realizării menirii ei ca instituție cu statut de patrimoniu național, chemată să contribuie la reformarea învăţământului superior pe coordonatele esențiale conform cerinţelor moderne europene și mondiale în următoarele aspecte: a) cel al misiunii sale; b) cel didactic-educațional; c) de cercetare, dezvoltare și inovare; d) cel financiar-material; e) de salarizare adecvată muncii depuse, de susținere  și remunerarea a performanței; f) de dotare tehnică a procesului educaţional și de cercetare; g)  de formare continuă a cadrelor didactic-științifice și științifice; i) educaţional extracurricular; k) al autoguvernării studenţeşti; l) al colaborării naţionale şi internaţionale; m) al colaborării cu instituţiile din sistemului de învăţământ preuniversitar şi din alte instituții și organizații din municipiu şi din raioanele republicii. În același timp are loc intensificarea internaţionalizării procesului educaţional prin participare în diverse programe: EFFORT, IANUS, IANUS II, EMERGE, EUROEAST, TEMPO, WEBB ș.a. Zeci de cadre didactice şi studenţi beneficiază de mobilităţi în universități din străinătate. La fel, universitatea găzduiește profesori şi studenţi din alte ţări. 

        Instituția noastră urmăreşte pregătirea specialiştilor care să corespundă cerinţelor moderne, apţi de a se adapta la caracterul dinamic al pieţei muncii, capabili de a demonstra iniţiativă, creativitate, competenţe profesionale înalte. Totodată, instituţia îşi propune formarea generală a studenţilor care să corespundă înaltului titlu de „absolvenţi de universitate”: spirit democratic, gândire analitică, mentalitate modernă, cultură şi educaţie, conştiinţă morală, deschidere spre nou, spirit cetăţenesc, sentiment de dragoste şi de responsabilitate pentru ţară şi neam. Lozinca noastră este: „Studentul este figura centrală în universitate”.

          Sunteţi bineveniţi la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi!

 

          Rector           Ion GAGIM

                        Profesor universitar,

                        Doctor habilitat


PROGRAMUL MANAGERIAL al rectorului Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți GAGIM ION, profesor universitar, doctor habilitat - programul aici