Prezentare

Stimaţi colegi-senatori, stimaţi membri ai CDSI,

stimaţi membri ai comunităţii universitare,

  

Suntem în data de 5 luna a 5-a, 2016, ziua când are loc prima şedinţă a noului Senat al universităţii, ales în conformitate cu Codul Educaţiei, unde se specifică: „Durata mandatului Senatului este de 5 ani, sincronizată cu durata mandatului rectorului” (Art. 103  (2).

Consider că este o zi de o importanţă accentuată pentru universitatea noastră. Şi aceasta, în primul rând, pentru că Senatul, în sfârşit, a fost ales. Subliniez lucrul acesta, deoarece alegerile în noul Senat s-au desfăşurat în stilul unui interes sporit pentru ocuparea unui loc în acest forum. Pe alocuri tensiunea procesului de alegere a atins cote maxime. În unele facultăţi adunările generale au avut loc repetat. Nu vreau acum să mă refer la motivele repetărilor. Vreau doar să îmi exprim speranţa că aceasta ar vorbi despre faptul că interesul pentru a deveni membru al Senatului este mare şi că lumea doreşte să lucreze. Dacă acesta este motivul, atunci nu ne rămâne decât să ne bucurăm. Pentru că în Senat se vine pentru a se lucra - în numele universităţii, în numele dezvoltării ei.

Importanţa acestui eveniment este deosebită şi prin faptul că Senatul este organul colectiv suprem de conducere al universităţii. (Art. 103 al Codului Educaţiei). Deci, Senatul conduce, în formă colectivă, universitatea. Deciziile esenţiale pentru universitate nu se mai iau la nivel de rectorat, dar, aici, în Senat. Conform cerinţelor de azi, rectorul nu mai este legiuitorul total, nu mai este persoana care le decide pe toate, cum era în tradiţia nu chiar îndepărtată. Dar, totodată, Codul Educaţiei spune că rectorul este preşedintele Senatului. Şi aceasta pentru că rectorul, ca şi Senatul, a fost ales de întreaga comunitate, adică de puterea supremă. De aceea am hotărât să vin astăzi în faţa Dvs. anume în calitate de preşedinte al Senatului cu un mesaj în ziua instituirii noului Senat pentru a clarifica anumite lucruri de fond.

Pentru că deseori noi activăm fără a cunoaşte care este responsabilitatea unei sau altei structuri, a unui sau altui manager, a unui sau altui membru al comunităţii universitare. Dar dacă nu există claritate, nu rezolvi nimic. Fără claritate nu-i ordine, dar lipsa de ordine se numeşte dezordine.

Vreau să vă reamintesc, că în programul managerial al rectorului actual, unul din obiectivele strategice (nr. 5, pag. 4) este formulat astfel: „Eficientizarea activităţii Senatului universitar ca organ colectiv suprem de conducere (…). Fiecare membru al Senatului poartă înaltul titlu de „senator”. Acest lucru obligă la manifestarea unui activism sporit, a unei înalte responsabilităţi, a iniţiativei prin formulare de idei, de propuneri, de sugestii pertinente, reale şi bine argumentate întru îmbunătăţirea activităţii universităţii (…). Senatul trebuie să devină într-adevăr un organ colectiv de conducere care-şi desfăşoară activitatea în baza spiritului de echipă”.

Universitatea este un organism – un organism viu în sensul adevărat al cuvântului (să privim la Organigramă şi ne vom convinge de acest lucru), unde toate structurile trebuie să funcţioneze conform predestinaţiei lor directe şi stricte. Nerespectarea principiilor de funcţionare a organismului conduce, inevitabil, la probleme, la încetinirea funcţionării organismului. Noi toţi suntem interesaţi ca acest organism cu numele de USARB să funcţioneze cât mai ritmic, cât mai productiv.

Vreau să vă reamintesc că astăzi suntem în luna mai, când bugetul universităţii încă nu este aprobat. Vreau să subliniez că reţinerea constituirii noului Senat, dar şi a aprobării bugetului, are la bază motive obiective, dar şi subiective. N-aş vrea să le invoc, toată lumea le cunoaşte – atât pe primele, cât şi pe celelalte. Eu permanent v-am informat despre toate procesele, evenimentele, activităţile din universitate. Documentele reglatoare, dar şi legile democraţiei, ne obligă să respectăm condiţiile unui management transparent.

Aşadar, să clarificăm unele lucruri de fond. Pentru aceasta trebuie să revenim la unele definiţii: Ce este Senatul universitar? Este un fel de parlament care ia decizii importante: de la cele de ordin strategic la cele de ordin operativ.  Dar ce se află în spatele Senatului? În numele cui adoptă el hotărârile respective? În numele Dvs., stimaţi colegi. Senatul, când  analizează vreo problemă, când propune şi adoptă hotărâri, el trebuie să se gândească în primul rând la Dvs., la universitate.

Ce este, în cazul dat, rectorul? Este persoana care execută deciziile Senatului. Astfel spus, ce fel de hotărâri va emite Senatul, acele hotărâri le va executa rectorul cu echipa sa.

Să mergem mai departe pe definiţii.

Cu cine realizează rectorul hotărârile Senatului? Codul Educaţiei (Art. 105) spune: „Conducerea operativă a instituţiei de învăţământ superior este asigurată de rector, asistat de prorectori (adică de Biroul Senatului), cu sprijinul Consiliului de Administraţie”.

Cine sunt membrii Consiliului de Administraţie? Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale instituţiilor de învăţământ superior (Art. 46) specifică: „Consiliul de Administraţie este format din: rector, prorectori, decani şi un reprezentant al studenţilor, membru al Senatului”.

După cum vedem, cercul, într-un fel, se închide: prorectorii, decanii, plus un student-senator, fiind membri ai Senatului, sunt, totodată, persoanele care trebuie să traducă în fapt hotărârile lor proprii, adoptate în Senat.

Observăm o altă sofistică cu privire la statutul şi funcţiile diferitor structuri manageriale, formulate în Codul Educaţiei şi în actele descendente din Cod, şi anume: rectorul este executorul hotărârilor Senatului, dar, totodată, el este preşedintele Senatului. Senatul, care adoptă hotărâri pentru a fi executate de rectorat şi de Consiliul de administraţie, se subordonează direct preşedintelui Senatului. Iar acesta este rectorul. După cum vedem, un alt cerc se închide.

Însă cercurile acestea – parcă închise - nu trebuie să se transforme în cercuri vicioase. Eu le-aş trata ca verigi ale unui lanţ viu sub forma unui proces continuu, a unei căi de înaintare a universităţii în dezvoltarea sa. Şi aici se cere o anumită măiestrie pe care trebuie s-o demonstrăm.

Ca acest lanţ să fie funcţional, este nevoie de o condiţie importantă, chiar determinantă. Ea se numeşte coeziune, legătură strânsă între verigile respective. Nu cine-i mai mare şi mai tare, dar cine-i mai deschis spre intercomunicare, spre acţiuni constructive. Va fi prezentă această coeziune, această deschidere şi dorinţă de a contribui la propăşirea universităţii – vom merge înainte. Nu vom fi capabili de aceste lucru – ne vom împotmoli în hăţişul acesta legislativ.

Stimaţi senatori, mă adresez către Dvs. Responsabilitatea Dvs. este mare. Dvs. aţi fost aleşi ca fiind cei mai competenţi şi cei mai responsabili printre ceilalţi, ca persoane cu calităţi speciale în privinţa conştientizării obiectivelor universităţii, a căilor de realizare a acestora, a problemelor şi  a soluţiilor eficiente.

Senatul va activa sub două forme: şedinţe în plen şi lucru în comisii. Accentuez ultimul aspect, în mod aparte. Ce sunt comisiile Senatului? Sunt structurile specializate pe un anumit domeniu de obiective şi de probleme. Membrii comisiei sunt presupuşii experţi în aceste probleme. Vă reamintesc, că în Regulamentul Senatului se specifică faptul că fiecare subiect de pe ordinea de zi a şedinţei Senatului se studiază în prealabil în comisia respectivă. Iar comisia propune proiectul hotărârii pe această problemă. Membrii comisiei trebuie să formuleze hotărârea respectivă în baza cunoaşterii adecvate a problemei, a identificării argumentelor, surselor , resurselor, riscurilor pentru a o traduce în fapt. Vreau să accentuez că în calitate de preşedinte al Senatului voi cere ca lucrurile anume aşa să se producă. Trebuie să scoatem din practica Senatului, dar şi a oricărei structuri manageriale, varianta când cineva, fără a cunoaşte profund problema sau că aşa i-a venit lui la moment, formulează o idee – şi aşteaptă ca cineva s-o soluţioneze. Senatul nu este doar o structură nomenclaturistă, dar trebuie să fie ceea ce se numeşte echipă. Spiritul de echipă presupune a fi tot timpul unul cu faţa spre celălalt. Să dăm dovadă că suntem capabili la acest stil de comportament universitar. Senatul trebuie să fie un model pentru celelalte structuri ale universităţii, iar universitatea – un model pentru societate. Voi cere respectarea acestei legi nescrise şi promovarea ei. Voi cere organizare, disciplină, exercitarea fidelă a obligaţiunilor.

Am rostit cuvântul „calitate”. E un cuvânt-cheie cu referire la sistemul educaţional. E un cuvânt-cheie care trebuie să marcheze activitatea universitară pe toate dimensiunile ei. Dar când vorbim de calitate, trebuie să ne referim nu doar la procese, dar şi la finalitatea acestor procese. Finalitatea a ceea ce trebuie să formeze o universitate este calitatea specialistului în domeniul respectiv. Însă calitatea supremă a oricărui proces educaţional, al domeniului educaţional în întregime este calitatea de Om. Noi formăm nu meşteşugari, în sensul îngust, şi tehnic al noţiunii, dar oameni – oameni cu calităţi intelectuale înalte.

Stimaţi studenţi, membri ai Senatului, Dvs. aveţi o reprezentanţă impunătoare în forumul legislativ. Sunteţi 11 la număr. Vă îndemn să folosiţi acest statut al vostru. Vă îndemn să daţi dovadă de iniţiativă, de activism, de gândire matură. Dvs. sunteţi, ca senatori, egali în drepturi, în obligaţiuni şi în responsabilitate cu ceilalţi membri ai Senatului.

Stimaţi colegi, astăzi se produce ceea ce ne-am dorit mai devreme – o şedinţă comună a Senatului şi a CDSI-ului. A ieşit o şedinţă şi mai largă: e prezentă aici şi o parte a comunităţii universitare – managerii tuturor structurilor universitare, cadrele didactice, studenţii. Vreau să reamintesc că în programul managerial al rectorului este prevăzut acest obiectiv (nr. 2, pag. 3): „Stabilirea unui raport de colaborare eficientă între cele trei structuri de vârf ale universităţii - Senat, Rectorat şi Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională - în vederea coordonării acţiunilor, elaborării şi implementării unui program real şi eficient privind modernizarea instituţiei”.

Stimaţi colegi – membri ai CDSI, avem mari aşteptări de la Dvs., în special, în probleme importante, strategice, chiar decisive pentru universitate pe care Dvs. aţi putea să ne ajutaţi să le rezolvăm graţie calităţii Dvs., a competenţelor Dvs., a experienţei profesionale şi manageriale. Ne dorim ca fiecare membru al CDSI-ului să ajute celelalte structuri manageriale să identifice soluţiile optime şi eficiente ale problemelor cu care se confruntă USARB.

În acest context, dar şi în finalul discursului meu, vreau să mă refer la trei lucruri care, consider, trebuie realizate în curând.

  1. Demararea procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Universităţii în conformitatea cu problemele la zi, ale traiectoriei de viitor pe care şi-o doreşte.
  2. În legătură cu aceasta, ca un prim pas – elaborarea Planului de activitate a Senatului pentru anul de studii 2016-2017 de către Comisia Strategii, în care să-şi regăsească reflectare elemente ale eventualului plan strategic şi ale planului managerial al rectorului.
  3. Elaborarea, respectiv, a regulamentelor şi ale planurilor de activitate ale comisiilor specializate ale Senatului.

 

Stimaţi colegi,

Toate cele necesare pentru a fi realizate le vom realiza doar atunci când vom conştientiza cu adevărat ce este o universitate. Iar o universitate este ceea ce este ea prin spiritul său. O universitate nu este doar o şcoală de meserii. A fi un bun meseriaş, e una, a fi cultivat în spirit universitar, a respecta spiritul universitar şi a te comporta în acest spirit, este alta. Spiritul universitar se caracterizează prin  academism, inteligenţă, nobleţe, înalte calităţi umane. N-ar fi bine, dacă aceste calităţi le-am trece la anacronisme. Universitatea noastră a devenit ceea ce este şi s-a ţinut în cei 70 de ani ai existenţei sale pe disciplină, pe ordine, pe coeziune, pe academism, pe responsabilitate. Vă îndemn să respectăm aceste tradiţii fără de care universitatea nu poate avea un viitor.

Vă mulţumesc!